Onderzoek betrouwbaarheid en volledigheid aangeleverde beleidsinformatie jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2015 zijn jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verplicht gegevens bij het Centraal Bureau voor Statistiek aan te leveren. Twee maal per jaar zullen deze gegevens worden gepubliceerd over het voorafgaande half jaar. De eerste publicatie week hiervan af. Eenmalig zijn in de zomer van 2015 gegevens gepubliceerd over het eerste kwartaal. Na iedere publicatie van de benchmarkcijfers, wordt nader onderzoek gedaan naar thema’s die leven bij brancheorganisaties, gemeenten, Tweede Kamerleden en Staatssecretarissen. Op verzoek van de Tweede Kamer is na de eerste gegevenslevering een nader onderzoek verricht naar de toegang voor de jeugdhulp. Na publicatie van de halfjaarcijfers heeft de VNG het voorstel gedaan om de betrouwbaarheid en volledigheid van de benchmarkcijfers zelf nader te onderzoeken.

Het gehanteerde model voor de beleidsinformatie jeugdhulp wordt gezien als een drietrapsmodel:

Eerste trap: Een benchmark die op hoofdlijnen zicht geeft op het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op landelijk en gemeentelijk niveau, gebaseerd op gegevens uit de minimale landelijke dataset. In juli 2015 publiceerde CBS hierover twee rapporten en kwamen cijfers online beschikbaar in de jeugdmonitor en op CBS Statline. De monitor sociaal domein put eveneens uit de cijfers beleidsinformatie jeugdhulp en publiceert een selectie ervan op de site ‘Waar staat je gemeente’.

Tweede trap: Verdiepend nader onderzoek naar opvallende verschillen tussen gemeenten en de achtergrond daarvan, toegespitst op een thema zoals de volledigheid en betrouwbaarheid van de data.

Derde trap: Leren van de inzichten uit onder andere het nader onderzoek en waar nodig het bijstellen van beleid en uitvoering. Een werkboek voor het borgen van geleerde lessen komt beschikbaar. Het nader onderzoek wordt telkens in een beperkte periode uitgevoerd bij vier gemeenten en moet worden gepubliceerd voor de publicatie van een benchmark publicatie.

In gesprekken met de betrokken partijen worden de cijfers van de benchmark nader geduid. In de derde trap worden de door de betrokkenen geleerde lessen uit het nadere onderzoek op een zodanige wijze gepubliceerd dat iedereen daarvan kan leren. De gemeenten waar het onderzoek is uitgevoerd, worden in deze publicaties geanonimiseerd. Het nader onderzoek in de tweede trap heeft een vaste methode: de methodiek van de verschillenanalyse. Kern van de methodiek is om te komen tot een selectie van een aantal gelijksoortige gemeenten die in de cijfers van elkaar verschillen, dan wel gemeenten die onderling verschillen maar waarvan de cijfers juist overeenkomen.

Aangesloten specialisten

Stijn Rouweler

Projectondersteuner

|

06 40 00 57 17

Coen Roksnoer

Junior adviseur

|

06 57 29 96 59

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

Danielle den Outer

Operationeel directeur

|

06 51 11 39 24

Mariette Reineke

Projectondersteuner

|

06 10 77 88 48

Jacqueline Kessel

Junior adviseur

|

06 57 62 06 54

Onderzoek betrouwbaarheid en volledigheid aangeleverde beleidsinformatie jeugdhulp

Download

Download

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook