Evaluatieonderzoek gemeente Leiderdorp

De gemeente Leiderdorp heeft in 2017 de doelen en ambities voor het sociaal domein 2017 – 2021 in de vorm van de Sociale Agenda Leiderdorp vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat deze Sociale Agenda wordt gemonitord en geëvalueerd. Deze evaluatie vormt samen met andere documenten de opmaat voor de nieuwe Sociale Agenda Leiderdorp agenda die in het voorjaar 2022 zal worden opgesteld. Het onderzoek richt zich op de uitvoering van lokale doelen op lokaal niveau. Daarbij dient het onderzoek zich naast het sociaal domein ook te richten op sport, cultuur, werken en inkomen en schuldhulpverlening binnen de gemeente Leiderdorp.

Aan jb Lorenz is gevraagd uitvoering te geven aan de evaluatie. Resultaat moet een evaluatiedocument zijn van maximaal 20 pagina’s. Daarnaast dient er een korte, goed leesbare publieksversie op B1/B2-niveau beschikbaar gesteld te worden.

In dit evaluatieonderzoek hebben we ook Omdat Ervaring Telt ingezet. Bij onze narratieve onderzoeksmethode ‘Omdat Ervaring Telt’ ondersteunen wij het leren van de ervaringen door bij het ophalen van die ervaringen de ruimte te geven aan alle belangen. De methode is erop gericht om kwalitatief materiaal op een kwantitatieve schaal te verzamelen met duiding door de vertellers zelf. De ervaringen worden verteld door de mensen zelf, op hun eigen manier en ze geven zelf mee wat hun ervaring betekent. Doordat die duiding door de vertellers zelf uitgevoerd wordt aan de hand van vooraf opgestelde vragen, kunnen hun antwoorden gezien worden als ‘metadata’ bij de ervaringen. Met deze ‘metadata’ kan gekomen worden tot inzichten en worden patronen zichtbaar. De combinatie van kwantitatieve patronen en de concrete verhalen levert een verrijkt en contextueel inzicht in wat inwoners ervaren en zelf belangrijk vinden. Inzet van Omdat Ervaring Telt zal richtingaanwijzers opleveren voor de uitvoering van het sociaal beleid. We gaan in samenspraak met elkaar een vragenlijst opstellen die inwoners vraag naar ervaringen en op basis waarvan we antwoorden kunnen formuleren op de vragen of de gemeente de juiste dingen doet en of de gemeente deze dingen goed doet!

Aangesloten specialisten

Sander Moret

Adviseur

|

06 15 38 56 83

Download

Download

Download

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook