Trendrapportage PGB laat verrassende resultaten zien

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is een daling te zien van het aantal persoonsgebonden budgetten voor jeugdigen.

In opdracht van het ministerie van VWS heeft jb Lorenz een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de daling, de feitelijke omvang en achterliggende trends van pgb’s in de Jeugdwet tussen 2015 en 2019. In de Kamerbrief besteedt de Minister veel aandacht aan de resultaten van dit onderzoek.

 

 

Op het eerste gezicht laat het landelijk beeld sinds 2015 inderdaad een daling van het gebruik van pgb’s zien. Er is zelfs een bruto daling van het aantal pgb’s in de Jeugdwet van 33% tussen 2015 en 2019. Onze conclusie is dat er niet zozeer sprake is van een daling maar van een verschuiving van pgb’s naar en tussen de 3 wettelijke kaders (Wmo, Zvw en Wlz). Wanneer we de daling corrigeren vanwege een overgang naar een ander wettelijk kader en vanwege de pgb’s die niet verzilverd zijn, dan bedraagt de netto daling tussen 2015 en 2019 9%. Tussen 2017 en 2019 daalt het aantal jeugdigen met een pgb uit de Jeugdwet nog maar met 13% en wanneer ook deze daling wordt gecorrigeerd, met slechts 3%.

Bovendien is een interessante ontwikkeling zichtbaar naar meer diversiteit van pgb’s in de Jeugdwet. Bij decentrale uitvoering van wetgeving volstaat een landelijk beeld niet langer. De Minister benoemt dat ook in de Kamerbrief en refereert aan een belangrijke bevinding: en dat is dat de diversiteit tussen gemeenten vier trendgroepen zichtbaar maakt: landelijke volgers en gemeenten met extra daling van pgb, groeigemeenten, gemeenten met een eigen trend en ook gemeenten waar juist een stijging is van pgb’s omdat ze zo ‘smal´ inkopen dat inwoners juist meer gebruik moeten maken van pgb voor specifieke vormen van zorg. Download onze whitepaper en neem kennis van de conclusies en aanbevelingen die ook voor uw gemeente relevant zijn! Door inzicht te krijgen in welke trendgroep uw gemeente zich bevindt, krijgt u betere sturingsmogelijkheden en kunnen wij voor u verklarende factoren voor trends in PGB-gebruik voor u inzichtelijk maken.

Aangesloten specialisten

Jessica Aarnink

Expert

|

06 41 01 40 39

Download onze whitepaper op onze partnerpagina van Binnenlands Bestuur via deze link of neem contact op met Jessica Aarnink of stuur een whatsapp naar 06-24611542.

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook