Preventie effectief inzetten

Preventie is een van de belangrijkste doelstellingen uit de Jeugdwet en tegelijkertijd een flinke opgave.

Wij kunnen uw gemeente helpen om goed en diepgaand inzicht te krijgen in de vraagstukken rondom de doorontwikkeling van preventie. Met een ‘foto van uw preventieaanbod’ in de vorm van een op maat gemaakte rapportage bieden wij u inzicht in de staat van het preventief jeugdbeleid van uw gemeente. Wij ontwikkelden een conceptueel kader dat wij invulling geven door een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

In de rapportage geven wij naast een analyse concrete handvatten om het preventief jeugdbeleid verder te ontwikkelen. Om het advies op maat te maken organiseren wij samen met u een of meerdere werksessies binnen uw gemeente en met betrokken partijen om uw ambities te vertalen naar gedeelde werkafspraken. Kortom, we gaan van inzicht naar handelingsperspectief.

Preventie als doel

Een belangrijke doelstelling van de Jeugdwet is preventie: het voorkomen van problemen door zorg en ondersteuning op een andere manier te organiseren. Op dit moment werken gemeenten ruim 2 jaar met de Jeugdwet. We zien dat gemeenten sinds dit jaar investeren in de doorontwikkeling van preventie. Dat is begrijpelijk wanneer je meeneemt dat gemeenten direct na de decentralisaties alle tijd en energie nodig hadden om nieuwe primaire processen in te richten en de continuïteit van zorg te garanderen.
Tegelijkertijd zien we gemeenten puzzelen met die doorontwikkeling van preventie. De capaciteit binnen gemeenten en bij betrokken partijen is beperkt. Je wilt de inzet van mensen, expertise en middelen dus gericht inzetten. Maar hoe doe je dat? En op basis van welke informatie?

jb Lorenz heeft in opdracht van het Ministerie van VWS onderzoek gedaan naar preventieve jeugdhulp in vier gemeenten. We concludeerden dat de ontwikkeling van het jeugdhulpgebruik momenteel niet verklaard kan worden uit de inzet van preventief jeugdhulpbeleid. Wel zien we grote verschillen tussen gemeenten op risicofactoren. Daar waar bepaalde kenmerken van jeugdigen, ouders en gezinnen samenkomen, zien we een hoger gebruik van jeugdhulp.

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

De onderzochte gemeenten investeren actief in preventie. De inzet op ‘bestaande taken’ is na de decentralisaties doorgezet, maar tegelijkertijd benadrukken gemeenten de noodzaak om het preventieaanbod verder en gerichter te ontwikkelen. Gemeenten ervaren meer capaciteit (in tijd en middelen) om te investeren en er is een toenemende politieke vraag, soms versterkt door financiële risico’s en tekorten. Daarmee is preventie staande praktijk, maar is er tegelijkertijd sprake van een dynamisch speelveld.

In nieuw beleid worden doelen verder geconcretiseerd. Gemeenten richten zich nadrukkelijk op doelgroepen en thema’s, het verbinden van preventie aan de transformatie jeugdhulp en op een meer integrale benadering van preventie jeugdhulp. Met inzet op specifieke thema’s of risicogroepen verwachten gemeenten het effect van preventie te kunnen vergroten en daarmee de inzet op zwaardere vormen van jeugdhulp te verminderen. Het gaat daarbij niet alleen om meer investeren (in financiële zin), maar om het anders inzetten van beschikbare uren en middelen. Het identificeren en prioriteren is echter een groot vraagstuk.

Download ons onderzoek op de pagina publicaties.

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook