Haarlemmermeer 

Rekenkameronderzoek Jeugdhulp

jb Lorenz heeft ondersteuning geleverd aan de rekenkamer van Haarlemmermeer. Specifiek aan de commissie die belast is met het onderzoek naar de financiële beheersing van de uitgaven in het sociaal domein in de gemeente.

Het onderzoek biedt een toetsbare basis van waaruit jb Lorenz met de Rekenkamercommissie en de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer een onderbouwde dialoog heeft gevoerd over adequate sturing op een effectieve en efficiënte uitvoering van de Jeugdzorg en daarmee op de forse en onvoorspelbare kostenstijgingen.

Het onderzoek heeft zich gericht op de wijze waarop de gemeente de afgelopen periode vanuit haar rol als opdrachtgever uitvoering en sturing heeft gegeven aan de Jeugdzorg. Naast een analyse van de oorzaken van de ontstane tekorten in het sociaal domein in de afgelopen jaren, heeft het onderzoek zich ook gericht op de sturing van het proces en het geld richting de toekomst.

In het onderzoek worden een aantal keuzemogelijkheden geboden. Daarmee is het onderzoek niet alleen gericht op het organiseren van acute grip op uitgaven, maar geeft het input om tot een duurzaam begrip van ontwikkelingen in uitvoering en samenwerking te komen om zodoende adequaat sturing te kunnen geven. Hierbij is ook stilgestaan bij de mogelijke gevolgen van de keuzes voor de kwaliteit van de zorg voor de inwoners van de gemeente. Daarbij is er expliciet onderscheid gemaakt in de rollen en verantwoordelijkheden van de Raad, het College en de ambtelijke organisatie van de gemeente Haarlemmermeer.

Aangesloten specialisten

Sander Moret

Adviseur

|

06 15 38 56 83

Het resultaat:

Het onderzoek heeft bijgedragen aan een verbeterd inzicht van de gemeenteraad in de huidige kosten van het sociaal domein. Daarnaast heeft het onderzoek geleid tot een versterking van de controle op de taakuitoefening van het College van Burgemeester en Wethouders.

Ten slotte heeft het onderzoek de nieuwe dilemma’s voor de gemeenteraad helder gemaakt, op basis waarvan een politiek debat gevoerd kan worden dat mogelijk tot heroverwegingen van de huidige beleidskaders leidt. Onze bevindingenrapportage is hier te lezen! De conclusies van de Rekenkamercommissie op basis van onze rapportage is hier te lezen.

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook