Afbakening Jeugdhulp

– een nieuwe modelverordening Jeugdhulp ZHZ

Voor de 10 samenwerkende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid zijn we aan de slag gegaan met de afbakening van jeugdhulp. Wanneer is er sprake van jeugdhulp en wanneer niet? De jeugdwet heeft een open karakter en dat is heel mooi maar brengt ook dilemma’s met zich mee. En dat zijn niet alleen financiële dilemma’s; er zijn of dreigen serieuze arbeidsmarktvraagstukken op korte en middellange termijn.

Eén van de transformatiedoelen in het jeugddomein is normaliseren en demedicaliseren. Dat vraagt om gedragsverandering van zorgaanbieders, toeleiding, ouders en hun omgeving en nadere definiëring van wat  jeugdhulp daadwerkelijk is. Na 2014 is de verordening Jeugdhulp niet wezenlijk aangepast aan veranderende inzichten. Nadere precisering van wat jeugdhulp is ook nodig om de nieuwe inkoopdoelen na 1 januari 2022 te borgen.

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer

Oprichter

|

06 24 61 15 42

We hebben voor de 10 gemeenten een concept-modelverordening tot stand gebracht onder de navolgende randvoorwaarden:

  • Scherpere regionale afbakening (en eventueel betere aansluiting op aanpalende beleidsdomeinen). Hierbij ook nadrukkelijk aandacht voor de systeemgrenzen met de Wmo, Wlz, Zvw, e.d.
  • Duidelijkheid voor inwoners op welke jeugdhulp zij kunnen rekenen en waarop zij zelf en maatschappelijke partners (zoals onderwijs) kunnen worden aangesproken bij het opvoeden en laten opgroeien van hun kinderen. Wat kan er van opvoeders zelf verwacht worden (gebruikelijke zorg) en wanneer overstijgt dit de “normale” opvoeding (bovengebruikelijke zorg).
  • Leren van “best practices” in andere gemeenten/regio’s
  • Een duidelijk richtinggevend kader voor de toegang tot de jeugdhulp voor de jeugdprofessionals (en andere die betrokken zijn bij de toegang) en het aanbod jeugdhulpaanbieders.

Bekijk de basispresentatie totstandkoming verordening hier.

Kan jouw organisatie ook extra hulp gebruiken op het gebied van strategie?

Anderen bekeken ook